Säännöt

SUOMEN ROTTWEILERYHDISTYS RY:N UUDENMAAN ALAOSASTON SÄÄNNÖT


Alaosaston nimi on Suomen Rottweileryhdistys ry:n Uudenmaan alaosasto ja sen kotipaikka on Helsinki.

Uudenmaan alaosaston toiminta-alue käsittää Uudenmaan alueen, pois lukien Länsi-Uudenmaan alaosaston toiminta-alueen.

Alaosaston tarkoituksena on toiminta-alueellaan ylläpitää rottweiler-harrastusta ja ohjata jäseniään kouluttamaan ja kasvattamaan koiriaan oikein. Tähän päämääräänsä alaosasto pyrkii erilaisten koulutusten, kurssien, neuvottelujen, kokeiden ja näyttelyiden avulla.

Alaosasto on Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 9. pykälän tarkoittama alaosasto. Suomen Rottweileryhdistyksen hallitus hyväksyy alaosaston sääntömuutokset.

Alaosaston jäseniä ovat alaosaston toiminta-alueella asuvat Suomen Rottweileryhdistys ry:n sääntöjen 6. pykälän mukaiset henkilöjäsenet. Suomen Rottweileryhdistys ry:n hallitus voi anomuksesta hyväksyä jäsenen kuulumisen vain pääyhdistykseen tai toiseen alaosastoon kuin mihin tämä asuinpaikkansa mukaan kuuluisi.

Suomen Rottweileryhdistys ry tukee alaosastoa toimintamäärärahalla, jonka maksuperusteet ja -määrän päättää Suomen Rottweileryhdistys ry.

Alaosastoa edustaa sen hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä kuudesta kymmeneen (6-10) varsinaista jäsentä. Hallitus valitaan alaosaston vuosikokouksessa. Hallituksesta ovat erovuorossa vuosittain puheenjohtaja ja puolet varsinaisista jäsenistä, viimeksi mainitut ensikertaa arvalla, sen jälkeen vuorollaan. Varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus keskuudestaan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin. Alaosaston nimen kirjoittavat ja laskut maksettaviksi hyväksyvät puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Alaosaston hallitus voi valtuuttaa rahastonhoitajan yksin nostamaan ja kuittaamaan pankkiin tallennettuja alaosaston varoja.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Alaosaston vuosikokous pidetään helmikuun 7. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä 2 ääntenlaskijaa

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa

4. Asialistan hyväksyminen

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8.Toimintasuunnitelma

9. Talousarvio

10. Alaosaston toiminnantarkastajien valinta

11.Alaosaston hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Alaosaston hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

13. Keskustellaan ja päätetään niistä alaosaston toimintaa koskevista asioista, jotka hallitus on kokouskutsussa esittänyt

14. Muut asiat

Alaosaston jäsenten esittämät asiat

Palkitseminen (voidaan toteuttaa toimintakertomuksen yhteydessä)

Alaosaston toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi.

10§

Kutsu varsinaisiin alaosaston vuosikokouksiin on hallituksen toimesta julkaistava Suomen Rottweileryhdistys ry:n edeltävän vuoden lehdessä numero 6. Ylimääräisiin alaosaston yleiskokouksiin on lähetettävä kutsu viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

11§

Vaalit ja muut kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Alaosaston jäsenellä on käytettävissään yksi (1) ääni, valtakirjoja ei alaosaston vuosikokouksessa hyväksytä.

12§

Alaosaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja toimintakertomus on viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta toimitettava toiminnantarkastajille, joiden on annettava toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Alaosaston kokouksessa käsitellyt toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma sekä vuosikokouksen pöytäkirja on toimitettava Rottweileryhdistys ry:n hallitukselle helmikuun 14. päivään mennessä.

14§

Alaosaston purkautumista tarkoittava kysymys on ratkaistava kahdessa kuukauden väliajalla pidettävässä kokouksessa ja purkautumispäätökseen vaaditaan vähintään 5/6 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Purkautumisasian käsittelystä on mainittava kokouskutsuissa.

15§

Jos alaosasto purkautuu, sen omaisuus lankeaa Suomen Rottweileryhdistys ry:lle.

16§

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.


Sääntö hyväksytty Suomen Rottweileryhdistyksen hallituksen kokouksessa 1.11.2020