Säännöt

SUOMEN ROTTWEILERYHDISTYS RY:N UUDENMAAN ALAOSASTON SÄÄNNÖT
(säännöt päivitetty 5.11.2023)

1 §
Alaosaston nimi on Suomen Rottweileryhdistys r.y.: n Uudenmaan alaosasto ja
sen kotipaikka on Helsinki.

2 §
Uudenmaan alaosaston toiminta-alue käsittää Uudenmaan alueen, pois lukien Länsi-Uudenmaan alaosaston toiminta-alueen.

3 §
Alaosaston tarkoituksena on ylläpitää toiminta-alueellaan rottweilerharrastusta ja ohjata jäseniään
kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan oikein. Päämääräänsä alaosasto pyrkii kurssien, koulutusten, kokeiden ja näyttelyiden avulla.

4 §
Alaosasto on Suomen Rottweileryhdistys r.y.: n sääntöjen 9. pykälän tarkoittama alaosasto.
Suomen Rottweileryhdistyksen hallitus hyväksyy alaosaston sääntömuutokset.

5 §
Alaosaston jäseniä ovat alaosaston toiminta-alueella asuvat Suomen Rottweileryhdistys ry:n
sääntöjen 6 §:n mukaiset henkilöjäsenet.
Toiminta-alueella asuva jäsen voi halutessaan kuulua vain pääyhdistykseen tai toiseen
alaosastoon kuin tämä asuinpaikan mukaan kuuluisi.
Suomen Rottweileryhdistys r.y. tukee alaosaston toimintaa toimintamäärärahalla.

6 §
Alaosaston toimintaa johtaa sen hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kolmesta
kymmeneen (3–10) varsinaista jäsentä.

Hallitus valitaan alaosaston vuosikokouksessa. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi
kerrallaan, hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksesta on erovuorossa vuosittain puheenjohtaja sekä ne hallituksen jäsenet, joiden
hallituskausi päättyy.

Näiden sääntöjen tultua voimaan 05.11.2023, ensimmäisessä vuosikokouksessa 2024, kaikki
paikat valitaan uuden järjestelmän mukaan. Kaikki nykyisessä hallituksessa ovat tällöin
erovuorossa. Kokouksessa valitaan arvalla tai kokouksen päättämällä tavalla.
2-vuotiskaudelle puolet ja 1-vuotiskaudelle puolet hallituksen jäsenistä.
Mikäli hallitukseen valitaan pariton määrä hallituksen jäseniä, valitaan 2-vuotiskaudelle
1 jäsen enemmän.

Alaosaston vuosikokouksessa tulee valita suurin mahdollinen hallituksen koko (10), mikäli ehdolle
asettuneita on riittävästi. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin vapaita paikkoja, äänestetään
valittavat henkilöt.

Varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valitsee hallitus keskuudestaan. Sihteeri ja
rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin.

Hallitus voi valtuuttaa rahastonhoitajan yksin nostamaan ja kuittaamaan pankkiin talletettuja
alaosaston varoja.

7 §
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet
hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee.

8 §
Alaosaston vuosikokous pidetään helmikuun 7. päivään mennessä ja siinä käsitellään seuraavat
asiat:
1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä 2 ääntenlaskijaa

Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa

4. Asialistan hyväksyminen

5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

8.Toimintasuunnitelma

9. Talousarvio

10. Alaosaston toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

11.Alaosaston hallituksen puheenjohtajan valinta

12. Alaosaston hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

13. Keskustellaan ja päätetään niistä alaosaston toimintaa koskevista asioista, jotka hallitus on
kokouskutsussa esittänyt

14. Muut asiat
Alaosaston jäsenten esittämät asiat
Palkitseminen (voidaan toteuttaa toimintakertomuksen yhteydessä)

9 §
Alaosaston toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

10 §
Kutsu varsinaisiin alaosaston vuosikokouksiin on hallituksen toimesta julkaistava Suomen
Rottweileryhdistys r.y.: n edeltävän vuoden viimeisessä numerossa. Ylimääräisiin alaosaston
yleiskokouksiin on toimitettava kutsu viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Ylimääräisiin kokouksiin voidaan kutsu julkaista Suomen Rottweileryhdistys r.y.n Internet-sivuilla.
Kokoukseen voidaan hallituksen päätöksellä osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla. Hallitus
määrittelee ja antaa tarkemmat tiedot etäosallistumisesta viimeistään kokouskutsussa.

11 §
Vaalit ja muut kysymykset ratkaistaan avoimella äänestyksellä. Jos joku jäsenistä vaatii, on
äänestys toimitettava suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Alaosaston
jäsenellä on käytettävissään yksi (1) ääni, valtakirjoja ei alaosaston vuosikokouksessa hyväksytä.

12 §
Alaosaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja toimintakertomus on
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta toimitettava toiminnantarkastajalle, jonka on
annettava toiminnantarkastuskertomus hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
Alaosaston kokouksessa käsitellyt toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajan
lausunto, toimintasuunnitelma sekä vuosikokouksen pöytäkirja on toimitettava Rottweileryhdistys
r.y.: n hallitukselle helmikuun 14. päivään mennessä.

13 §
Jos alaosaston toiminta päättyy, siirtyvät sen hallinnassa olevat varat ja omaisuus Suomen
Rottweileryhdistys r.y:n hallintaan.
14 §
Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.

Sääntö hyväksytty Suomen Rottweileryhdistyksen hallituksen kokouksessa 05.11.2023